Digitala gränsland

Jag vill diskutera gränslandet mellan datorteknik och pedagogik. Vladimir Tolevski, Teknikprogrammet

Angående debatten ”sjunkande betyg trots elevdatorer” i HN

Kategori:

Samhällets krav tvingar skolan att klara IT på ett bättre sätt. Vad vi behöver utveckla, och som jag mycket riktigt tycker många elever med sina insändare i HN har varit inne på, är hur vi interagerar med datorn i klassrums-/föreläsningssituationen. Vi befinner oss i och med En-till-En-projektet i en utvecklingsfas där vi kontinuerligt kommer att lära oss att på ett bättre sätt använda datorn i skolan, både lärare och elever. Vad jag tycker mig ha upplevt är att IT redan har förändrat skolan. Jag tycker mig läsa mellan raderna i flera av de fina inläggen från eleverna, att datorn är ett komplement till traditionella läromedel samt ett ypperligt verktyg till rapport- och uppsatsskrivande. Så det finns nog outtalade förändringar i skolan.

Datorer är inte bara en teknikfråga eller ett läromedel. Vi skall kunna lära oss att använda datorn på ett adekvat sätt - ja. Men vi skall även kunna lära oss att tolka alla budskap som medierna förmedlar till oss genom IT. Allt har blivit svårare att tolka, och myllret av budskap gör att det känns övermäktigt att ens försöka ta ansvar för att försöka utöva inflytande. De elever som skrivit sin insändare på HN:s nätupplaga kan utnyttja sig av moderna medier och framförallt våga de ta steget, vågar utöva inflytande. Demokrati har inte nödvändigtvis att göra med en rättvis tillgång till IT. Demokrati är mer fundamentalt än så.  Att vi i skolan vidgar textbegreppet, frångår skolans tradition som förespråkar vetenskapliga fakta som allenarådande kunskapskälla är att vi i skolan anpassar oss till den värld eleven redan hanterar.

En-till-en är en viktig väg och skall förhoppningsvis ge verktyg för hur man skall förhålla sig till världen som uttrycker sig med moderna uttrycksmedel. Jag tror att våra politiker någonstans har denna vision med en-till-en, samhällsnyttan. Det återstår för oss i skolan att lära oss använda IT på rätt sätt, som ett komplement till traditionella läromedel, och med en djupare insikt i mediepedagogik så tror jag att motsatsen kommer att inträffa på sikt – höjda betyg.