Digitala gränsland

Jag vill diskutera gränslandet mellan datorteknik och pedagogik. Vladimir Tolevski, Teknikprogrammet

I HN skrevs om att en-till-en har bidragit till sämre resultat i skolorna, jag replikerade;

Kategori:

Att komplettera undervisningen med moderna verktyg kan väl knappast bidra till sämre resultat i skolan? Eller tror vi på det motsatta, att ta bort datorerna i skolan skulle ge bättre resultat? Knappast, eller hur? En-till-en handlar ju om att anpassa pedagogiken till modern teknik. Det finns studier som visar på samband mellan dator-/bredbandsanvändning och försämrade skolresultat. Men vad dessa visar är att man inte söker bristerna i skolans värld utan i hemmen. Det är här datoranvändandet i allra högsta grad används till underhållning. Jag tror att en-till-en i hög grad bidrar till att eleverna kommer att lära sig använda datorn som ett arbetsverktyg. Vad man måste satsa på ytterligare det är ju att förklara vikten av att man sköter den traditionella läxläsningen. En-till-en skall ju inte ta bort något, den skall tillföra- även i hemmet.

Mac till gymnasiet

Kategori:

Så var det klart. Upphandlingen av datorer skall börja och man har beslutat sig för Macintosh. När vi först började prata en-till-en tänkte jag mig först PC som en självklarhet, billigare och fler adekvata programvaror för Teknikprogrammets del. Ju mer tiden närmade sig, och ju fler möten och diskussioner vi hade, ju längre avstånd tog jag från mitt ursprungliga ställningstagande. Det finns inget som övertygar en MAC-användare mer än en PC-användares argument. OK, jag käner mig som en Quisling, som har ändrat mig under resans gång. Men jag känner mig trygg med Macen, jag är övertygad om att det är lättare att lära sig köra automat när man väl kan köra med manuell växel. Så PC-användare - hav förtröstan.

Detta inlägg publicerade jag på vårt intranät i skolan förra veckan

Kategori:

FALKENBERGS GYMNASIESKOLAS IT-ANVÄNDNING

I kommunens en-till-en-projekt är tanken att varje elev skall ha varsin dator, ett tecken på att man fokuserar mer på teknik än användning ur ett didaktiskt perspektiv. Kommunen har en mycket kort IT-strategi/plan där didaktiska synpunkter överhuvudtaget inte finns omnämnda[1],trots att skolorna finns med här. För skolorna finns dock en speciell skrift som kallas för ”Riktlinjer för IT-verksamheten i Falkenbergs förskolor och skolor”[2].Här finns didaktiska formuleringar, främst hämtade från läroplanernas målformuleringar. Dock betonas även här lätt mätbara aspekter såsom ergonomi, datortäthet, tillgänglighet, kommunikation samt ansvar och regler. På vår skola har vi endast ett policydokument.

För Gymnasieskolan är detta ett otympligt dokument. Förra året startade vi en IT-grupp som skulle ha i uppgift att skapa en IT-strategi, där mätbara mål finns med, men även didaktiska. Vilka grundprogrampaket skall finnas tillgängliga i samtliga datasalar. Vilken plan har man för framtiden vad gäller program, uppdateringar m.m. Gruppen, i IT-pedagogens ledning, hade ett möte. Hade vi idag haft en IT-strategi hade vi lättare kunnat förhålla oss till en-till-en. Vad avser att komma fram till ett programpaket i gruppen hade detta inte hjälpt oss när vi nu går in i en-till-en.

I IT-miljön finns uppslagsverk på nätverket, Officepaketet,samt pedagogiska program för Matematik och språk. Många pedagogiska interaktiva program finns vid SFI-undervisningen. Datorerna används för sammanställning av information, informationssök, samt förpresentation i många kurser. Dessutom finns det karaktärsämnen som har kursermed specifika laborativa inslag där datorn är ett naturligt verktyg. CAD/CAM på Industri- och Teknikprogrammet, Programmering på Teknik- och Elprogrammet,Grafisk kommunikation och rörliga bilder på Medieprogrammet m.m. Det finns många exempel på specifika plattformer och användningsområden. Att peka ut något speciellt program är omöjligt, utan man får istället försöka se den pedagogiska tanken bakom användningen av IT, snarare än att peka ut pedagogiska program.Faktum är att de program vi har idag inte kommer att kunna installeras på ett enkelt sätt i datorerna, om ens licensfrågan gick att lösa.

På skolan har vi tillgång till projektorvagnar med datorer och monitorer påmonterat, en relativt god tillgång till datorer genom datorsalar. Projektorvagnarna fungerar otillfredsställande, medan projektorermonterade i salar fungerar bra. Vi har även köpt in ett antal SmartBoard’s de senaste åren, utan att egentligen veta hur vi skall utveckla detta. Tanken har varit att kunna interagera med datorn på ett naturligare sätt i en föreläsningssituation!?


VAD HAR IT FÖRÄNDRAT I SKOLAN?

IT tycks ha förändrat lärarrollen på det sättet att man mervarierar både undervisningsmetoder och stoff med hjälp av IT. Det är mindre av färdigpaketerad kunskap. Som pedagogiska program i och för sig också är, men inte datorn som informationssökande verktyg. Eleven har ett större krav på sig att analysera och ifrågasätta information. Handledaren/läraren skall försöka skapa en kontext i informationssammansättningen. Trots att tekniken är en konvention för eleverna så måste de stimuleras att använda verktyget på ett mer akademiskt och analyserande sätt. Lärarna i traditionella karaktärsämnen tycks mer se datorer som ett komplement till traditionell undervisning, medan lärare i nyare yrkesorienterade ämnen som inom Medieprogrammet, mer använder datorn som ett verktyg utan att ha pedagogiska aspekter på datorn

Trots att vi på Falkenberg Gymnasieskola kanske inte har uttalade didaktiska/pedagogiska tankar med IT-användningen. Så har skolan förändrats om jag jämför med den tid då jag gick i skolan. Man har, som jag tidigare nämnt, mer läromedel som kompletterar det traditionella läromedlen.Men det finns även outtalade förändringar i skolan. Förhållningssättet från lärarens sida till informationen genom IT, att kritiskt analysera denna, att låta eleven själv söka information, förflyttar på ett naturligt sätt perspektivet från utlärande till inlärande. Så jag tror att de flesta som jag har en positiv förväntan av en till en. Men vi måste lösa de praktiska problemen;

•    Vem står för supporten?

•    Gemensamma lagringsutrymmen?

•    Datorpolicy, i vilket dokumentformat skall dokumenten skickas i? Vilka programvaror skall eleverna ha tillgängliga? m m

•    Skall vi ansöka om fler licenser än vi har idag för att eleverna skall ha tillgång till specialprogramvara? Vem skall stå för merkostnaden? Om inte skall ju specialdatasalarna vara kvar, eller?

•    Vilket personligt ansvar har elever respektive lärare?

I forskningsrapporten (nr. 2, tror jag) om Falkenbergs ”en till en”-satsning står bland annat;

Att utveckla digital kompetens är naturligt nog enviktig del i projektet En-till-En. Men investeringen i en dator per elev syftarfrämst till att förändra och utveckla elevernas lärmiljö och ge alla oavsett kön och samhällsklass likvärdiga möjligheter att använda IT som ett redskap i lärandet. Därmed ges också varje elev bättre för- utsättningar för måluppfyllelse i sina studier och för sitt livslånga lärande.

•    Är huvudsyftet ett samhällsdemokratiskt sådant? För på gymnasieskolan har vi olika lärmiljöer på olika program, av naturliga skäl. Vi utvecklar gärna dessa lärmiljöer men vill väl inte att de förändras med skäl som kan ligga utanför läroplanen och programmets mål.

•    Kommer vi att ha ett medietek på skolan där vi kan serva de ökade kraven, teknik vi redan har används ju inte på adekvat sätt.
-----------------

[1] www.falkenberg.se/download/18.195dd5bfa84a294b67fff413/IT-strategi.pdf
[2] www.falkenberg.se/download/18.8bd98e105ef33e4918000136/IT-riktlinjer.pdf

Mediepedagogik och demokrati

Kategori:

DEMOKRATI OCH IT

I Sverige genomfördes en demokratiutredning som kom med ett slutbetänkande år 2000. Trots att den nu är åldersstigen så kan den tjäna sitt syfte till att belysa demokratibegreppet ur ett generellt IT-perspektiv. Då skulle tekniken stärka demokratin genom ökad tillgång till information, ge möjlighet till interaktiva dialoger med andra på nätet[1]. I USA’s presidentval i antogs Obama’s utnyttjande av communitys ha stor betydelse för utgången av valet. ITIS, IT i skolan handlade om att tillgången till IT, hos elever och lärare, skulle stärka den demokratiska skolan och i förlängning samhällslivet. Det skulle genom tekniken råda en demokratisk frihet till kommunikation. T.ex. hur använder du IT för att kommunicera med elever och föräldrar?[2]

 

DEMOKRATI OCH MEDIER

Samtidigt som skolan arbetar med utveckling av IT, som en teknikfråga, har medierna blivit allt bättre på att kommunicera sina budskap. Man använder sig av indirekta kommunikationer genom att bearbeta ett fåtal nyckelindivider i samhället som sedan får fungera som opinionsbildare för de andra. Dessutom har mediernas paketering av budskap blivit allt intelligentare. Genom mer associativa budskap, budskap som förmedlar livsstilar istället för direkta åsikter har det blivit svårare att tolka vad som egentligen sägs. Har då utvecklingen gagnat den självständige medborgarens rättigheter, och med fler medier, fler kanaler? Kanske intresset för att ta ett ansvar försöka utöva inflytande känns övermäktigt.

 

DEMOKRATIUTVECKLING ÄR EN MEDIEPEDAGOGISK PROCESS

I Skollagen sägs bl.a. [3]

2 § Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad.

 

Praxis är väl närmast att man försöker som lärare inbegripa eleven i planeringsarbete. Men mot bakgrund av diskussionen i de tidigare styckena vill jag tillägna lydelsen en djupare mening. Att möta eleven på dess villkor.

På gymnasieskolan är eleverna intellektuellt förmögna att vänja sig vid att ta ett ansvar. Detta ansvar skall inte alltid handla om val av stoff och arbetsmetod. Detta ansvar bör vara att kunna använda sig av mediepedagogik. Pedagogik är i vår, lärarnas, föreställning - något vetenskapligt, något som systematiseras. En tradition är att systematisera textstudier. Det vill säga att vi, i jämförelse med den omvärld vi lever i, har en övertro på den skrivna texten som kunskapskälla.

Mediepedagogik frångår detta tankesätt och närmar sig elevens sätt att se och uppfatta sin omvärld. Vi som lärare måste närma oss eleverna genom att erbjuda mediepedagogik, då har man anpassat utbildningen i sann bemärkelse.

En annan fördel med mediepedagogik är att kunskapen relativiseras[4]. Mediepedagogiken i sig skapar ett mer analytiskt förhållningssätt till vår omvärld. Kunskapen blir en process av ständiga analyser av vår omvärld och att omsätta vetandet i handling.

Alltså, demokrati har inget som helst att göra med en rättvis tillgång till IT. Demokrati är mer fundamentalt än så. Det handlar om att kunskap som skapas genom observerande och tolkande elever. Att vi som lärare kan skapa dessa genom att vidga textbegreppet, att frångå skolans tradition som förespråkar vetenskapliga fakta som allenarådande kunskapskälla. Mediepedagogik är en av de viktigaste vägarna till att se lärande som en process, och att ge verktygen för hur man skall förhålla sig till världen som uttrycker sig med dessa moderna uttrycksmedel. Det finns med andra ord två dimensioner i mediepedagogiken;

  • Demokrati genom ett anpassande av lärandet som mer motsvarar elevernas sätt att se och interagera med omvärlden.
  • Demokrati genom att lära eleven processer som hjälper att tolka omvärlden
  • I förlängningen ett närmande att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande geno ett demokratiskt synsätt på kunskap.


[1] IT, demokrati och medborgarnas deltagande, Åke Grönlund, Teldok & Vinnova. 2004

[2]http://rut.skolutveckling.se/innehall/demokrati_jamstalldhet_inflytande/demokrati_inflytande/samarbete_skola_foraldrar/it_stod/

[3]http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=1985:1100

[4] Sid. 16. Kunskap och demokrati, Gunnar Sundgren, Studentlitteratur. 1996

Framväxten av ett nytt pedagogiskt verktyg

Kategori:

När jag började arbeta på Falkenbergs Gymnasieskola, 1994, hade vi ordnat så att en dator med uppkoppling mot tidningen Z'as internetabbonemang kunde stå i ett referensbibliotek. Då var mycket på nätet ganska dåligt, ointressant. Datorn var seg, modemet tog tid på sig, ljud och rörliga bilder undantag. Idag ser det helt annorlunda ut. Trots detta finns det spärrar som motsäger sig datorn i undervisningen, den är fortfarande lite hotfull. Ändå är det på något sätt naturligt för oss att arbeta med information, att omsätta detta till kunskap på något sätt. Information är ju det som datorn är bra på att hantera, och då tänker jag inte bara på lagring. Den är ett ypperligt verktyg för sökning, bearbetning, intuitiva korsreferenser och presentera information genom olika medieformer för att nämna något. Trots detta är främsta argumentet mot datorn att inte leder till förbättrade kunskaper per automatik. Nej, men det gör varken bok eller penna heller. Denna blogg skall försöka problematisera datorn som verktyg i den pedagogiska verksamheten på vår skola, Falkenbergs Gymnasieskola. Vi påbörjar nu till hösten en en-till-en-satsning. Det skall bli spännande.