Digitala gränsland

Jag vill diskutera gränslandet mellan datorteknik och pedagogik. Vladimir Tolevski, Teknikprogrammet

Utbildningsvetenskapens kärna

Kategori: IKT

I boken Utbildningsvetenskapens kärna, red. Bo jansson, 2011, Gleerups, skriver Martin Tallvid om en-till-en. Han nyttjar erfarenheterna av de studier han haft på Falkenberg genom att använda Falkenberg som exempel i sitt kapitel i boken . Mycket trevlig läsning och en positiv bild av Falkenberg målas upp. Innehållet är till stora delar taget från den sista rapporten; En till en, Falkenbergs väg till framtiden? Bortskalat är bland annat Puenteduras SAMR och resonemanget om Blooms taxonomi, istället fokus på de ”fyra F’n” och Falkenberg som framgångskommun.

Bedömning av grupparbeten, fortsättning

Kategori: IKT

Jag har tänkt mig en utvärdering- eller bedömningsmodell som den nedan. Naturligtvis kan man komplettera den med en eller flera öppna frågor. T ex kan frågan har du lärt dig något nytt, i sådana fall vad? vara av ett visst värde. Men eftersom denn bedömningsblankett bygger på att man tar fram siffervärden med olika vikt, som ger en jämförbarhet, så har jag här utelämnat den.

Lägg märke till att värdena är jämförbara med kunskapskriterierna. Poäng bör inte sättas ut om detta blir en självvärdering som eleven gör. Man kan ju jämföra elevens självärdering med den man själv tagit fram, det är nog så intressant.

Planering, manus och research

 1. Jag har planerat mitt arbete genom att använda mig av manusformen

Inget manus 0p ---------Storyboard­ 2p---------Tvåspaltsmanus 3p---------Screenplay 10p

2. Jag har i planeringen tänkt på hur mitt material skall distribueras och använt teknik efter det.

1p---------2p---------3p

3. Jag har i min planering genomfört research på ämnesområdet samt platsresearch

1p---------2p---------3p

4. I manusarbetet har jag tagit hänsyn till bildvinklar

1p---------2p---------3p---------4p---------5p

5. I manusarbetet har jag använt mig av berättarkomponenter och den anglosaxiska dramaturgin

1p---------2,5p---------5p---------7,5p---------10p

 

Genomförande

6. Jag har själständigt kunnat använda mig av modern teknik vid planering, inspelning och efterbearbetning

1p---------2,5p---------5p---------7,5p---------10p

7. Jag har använt mig av avancerade tekniska funktioner

1p---------2p---------3p

 

Efterarbete

8. Jag har använt mig av avancerade funktioner i klippningen

1p---------3p---------6p---------9p

9. Jag har tagit hänsyn till upphovsrättslagen

1p---------2p---------3p

10. Kvaliteten på slutproduktionen vad gäller ljud, bild och klippning

1p---------2,5p---------5p---------7,5p---------10p

11. Slutproduktionen är intressant och spännande

1p---------2,5p---------5p---------7,5p---------10p

12. Den skriftliga dokumentationen och manusarbetet

1p---------2p---------3p---------4p---------5p

 

Generellt

13. Mise en scene är en viktig utgångspunkt

1p---------2p---------3p---------4p---------5p

14. Jag har haft en samarbetsförmåga och varit ansvarstagande

1p---------2p---------3p---------4p---------5p

15. Jag har fungerat självständigt

1p---------2p---------3p

16. Jag har haft problemlösningsförmåga och kunnat byta yrkesroller

1p---------2p---------3p

15. Jag har visat på kreativitet

1p---------2p---------3p

17. Jag tog hänsyn till alla och uppmuntrade andra

1p---------2p---------3p

18. Jag har samrått med handledare

1p---------2p---------3p

19. Jag använder mig av fackuttryck

1p---------2p---------3p

20. Jag bad om andras synpunkter

1p---------2p---------3p

 

 

 

Bedömning av grupparbeten, fortsättning

Kategori: IKT

Denna uppgift handlar om att eleven skall producera en film, från idé till färdig produktion. Utgångspunkten är att eleven skall pröva många förmågor.

Ämnet Film och Tv-produktion skall innehålla;

 • Förmåga att planera, genomföra och distribuera film- och tv-produktioner från idé till färdig produktion med hjälp av modern teknik.
 • Kunskaper om och färdigheter i att använda olika produktionsmetoder samt olika berättartekniker, berättarkomponenter och dramaturgiska grepp som används i film- och tv-produktioner.
 •  Förmåga att samarbeta och arbeta inom givna ramar.
 • Förmåga att analysera och utvärdera olika typer av film- och tv-produktioner med avseende på målgrupp och utifrån såväl estetiska som etiska perspektiv samt att använda ett relevant fackspråk.
 • Kunskaper om lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.

Detta kursmoment prövar ämnets samtliga ovan nämnda förmågor. Därför betraktas detta moment viktigt för kursens slutbetyg och väger tungt i den summativa bedömningen för kursens betyg.

Centralt innehåll i kursen är;

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Research, produktionsplanering och utvärdering.
 • Inspelnings- och redigeringsteknik.
 • Distribution och offentliggörande av produktioner.
 • Orientering om hur man skriver manus för spelfilm, tv eller dokumentärfilm.
 • Intervjuteknik.
 • Berättarkomponenter, till exempel bildutsnitt, kamerarörelser, ljud och musik. Orientering om dramaturgi.
 • Orientering om olika genrer och stilar genom film- och tv-historien.
 • Förutsättningar för produktion för public service jämfört med reklamfinansierade medier.
 • Upphovsrätt och pressetiska regler.

Samtliga ovanstående moment finns med förutom kursiv text. Bedömningskriterier för kursen utgörs av nedanstående;

Betyget C

Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar efter samråd med handledare film- och tv- produktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens avancerade funktioner. I arbetet använder eleven tekniken med viss säkerhet för att påverka delar av produktionen.

Eleven använder några film- och tv-produktionsmetoder för att få underlag till produktioner och tar fram ett genomarbetat manus som till viss del följs. I samband med researcharbetet gör eleven en välgrundad bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I film- och tv-produktioner använder eleven med viss säkerhet några berättartekniker, berättarkomponenter eller dramaturgiska grepp.

Produktionen uppvisar en tillfredsställande kvalitet. I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång efter samråd med handledare uppkomna problem. Eleven arbetar inom givna ramar.

Eleven redogör utförligt för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar välgrundade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Eleven gör även en analys och utvärdering av film- och tv-produktioner som inbegriper välgrundade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.

Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.

Eleven redogör utförligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området och för deras konsekvenser för den egna film- och tv-produktionen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Utgångspunkter för bedömningsunderlaget

Uppgiften är, att utifrån Cykeltjuven av Vittorio de Sica, skriva och filmatisera en modern kortfilmsversion med inspiration av originalet. Eftersom det är ett omfattande projekt som innehåller hela spektret av bedömningskriterier i kursen så är det ju extra viktigt att ha ett bra bedömningsunderlag för momentet. Jag beskriver inte uppgiften mer här utan låter bedömningskriterierna utgöra ett underlag för förståelsen av mångfacetteringen i uppgiften.

Bedömning/självutvärdering av filmproduktionen skall alltså bygga på ovanstående kriterier, dessutom är ju detta ett grupparbete där var och en av gruppmedlemmarnas arbetsinsats skall vägas in. Läraren i svenska, se tidigare blogginlägg, pekade vikten av den metakognitiva aspekten. Det vill säga det är ju även viktigt att vi i utvärderingen/bedömningen har med elevperspektivet, hur ser jag som elev på mitt eget lärande, vad kan jag förbättra till nästa gång? Vad har jag lärt mig? Osv

Dessutom är vissa bedömningskriterier mer tungt vägande än andra. Om man då har ett poängsystem så bör ju poängskalan skilja sig från kriterium till kriterium. Den sammanlagda summan av poäng ger då ett bedömningsvärde som bör vara rättvisande. Idag finns en kraftig rädsla att använda sig av poängsystem för att inte skapa summativa bedömningar, men jag ser detta som ett verktyg även för formativa bedömningar. Att använda sig av en skala däremot utan att ge formativa bedömningar är däremot förödande. Vad jag egentligen menar är att en formativ bedömning snarare kan hitta ett stöd i en skala och att eleven lättare själv kan värdera vad som behöver utveckla i framtiden.

Om bedömning av grupparbeten

Kategori: IKT

Jag bad tre medielärare att skriva om hur de arbetar med bedömning i grupparbeten, här fanns en ganska stor likhet. Därför bad jag tre lärare med olika bakgrund och program istället berätta om hur de arbetar med bedömning i grupparbeten. Jag har sedan från deras berättelser försökt urskilja några skillnader.

Ur ett mediedidaktiskt perspektiv svarar en medielärare vid Falkenbergs gymnasieskola;

I min värld så utgår varje grupparbete från kursens centrala mål, ofta är det ett eller möjligen några få av målen som skall avhandlas vid varje arbete.

Denna målbild gör jag klar för eleverna så att de rent teoretiskt  i allafall vet vilken del i kursen som bearbetas för tillfället. Naturligtvis får eleverna ut en "paper" på uppgiften där huvuddragen av momentet framgår, för det mesta är papern digital.

Under grupparbetet så försöker jag som lärare få en överblick över vem som gör vad i gruppen, om det finns behov så går jag in och justerar arbetsfördelningar, men det unviker jag i möjligaste mån "man måste lita på att morötterna växer" skulle Vygotskij sagt.

Ofta har vi lagt in hållpunkter i arbetet, när gruppen når en specifik hållpunkt så får dom muntligen kort delredovisa för att jag som lärare skall låta dom fortsätta med grupparbetet. Dessa hållpunkter är ganska inofficiella till formen, eleverna förstår nog inte alla gånger att de blev kontrollerade.

När arbetet är klart, redovisas det både muntligt i helklass och lämnas in som produkt med rapport.

Efter redovisningen har vi haft samtal med gruppen där vi ger respons på vad som var bra och vad som kunde vara bättre. Jag har slutat med att meddela betyg för enskilda moment utan försöker beskriva nivån i andra ordalag. Betyget sätts ju först i slutet på kursen.

Jag önskar att jag kunde säga att jag bedömer med matriser och dylikt, men det är oftast min egen magkänsla som avgör kombinerat med min Utbildning/erfarenhet.

En annan medielärare ger också tyngdpunkt åt det collaborativa

Det är en utgångspunkt att medieelever måste kunna arbeta tillsammans i ett grupparbete –inte bara för att de tillsammans ska kunna lösa en uppgift menockså för att det är ett krav från arbetslivet.

Det är mitt (lärarens) uppdrag attgöra enskilda bedömningar av elever i gymnasieskolan och i ett grupparbete är det svårare eftersom vissa elever 'gömmer' sig imängden och då är det viktigt att vara tydlig från början om hu rarbetet kommer att se ut: hur arbetet ska fördelas, vad förväntas av dem, hur jag som lärare kommer att närvaro och följer projektet och hur jag kommer att bedöma deras insatser.

Baserad på centralt innehåll ska det finnas tydliga punkter över de kunskaper och kompetenser som bedöms.

Under projektets lopp vill jag ha en kontinuerlig dialog med hela gruppen och ett antal korta individuella samtal. Det är viktigt att eleverna känner att läraren är intresserad av projektet och insett i deras arbete (och deras insatser).

Den tredje medialärarens perspektiv i punktform

- Hela processen bedöms vilket den enskilda eleven blir medveten om innan arbetet börjar.
- Slutprodukt är en del av arbetet - men delmomenten är lika viktiga.
- Processen bedöms utifrån uppgiftens utformning, kan vara tidsperspektiv, kreativitet eller förmåga att analysera en tänkt målgrupp.

En språklärare vi Falkenbergs gymnasieskola säger;

Om man är närvarande i processen i grupparbeten är det oftast inget problem att bedöma var och ens insats: Att man ger relativt gott om lektionstid som arbetstid och dessutom strukturerat ger gruppen feedback under arbetets gång i stället för att man som förut skickar iväg eleverna att jobba och sedan samlar in en färdig produkt. Några minuters snack med gruppen varje lektion ger ofta en mycket klar bild av vad som händer och vem/vilka som bidrar med vad i gruppen.

Att varje grupp i varje lektions inledning får kort tala om vad de planerar att göra under arbetspasset och om de behöver akut hjälp och med vad ger hela klassen en god överblick över vad som händer ökar elevernas känsla av kollektivt ansvar:  Ligger deras grupp bra till tidsmässigt eller verkar det som man sackar efter de övriga? Har någon samma problem som de själva, eller har någon hittat en bra källa som de själva inte har har direkt nytta av som de kan dela med sig av?

Att låta gruppens medlemmar utvärdera grupparbetsprocessen och sin egen insats är också mycket bra. Eleverna skickar enskilt in korta svar på frågor kring hur man upplevt gruppens arbete: Har någon särskild fungerat som ledare i gruppen? Hur har det fungerat? Har den tillfrågade tagit på sig någon särskild uppgift; vilken då? Kan man ge en kort beskrivning av hur man arbetat? För- och nackdelar med arbetssättet? Skulle man gjort något annorlunda om man skulle göra om uppgiften igen? Hur skulle man bedöma sin egen arbetsinsats? Varför då? Vilket betyg tycker man själv att produkten borde få och varför? Den här typen av metalärande ger en mycket tydlig bild av förmågorna bakom själva produkten och ger en god bild av om eleven når de högre betygsstegen.

En lärare med undervisning i teknologiämnen säger;

De grupparbeten som jag har ligger i först hand i kursen "produktutveckling". Eleverna skall i grupp ta fram en ny produkt. Samtliga elever skall skriva sina egna dokument och sin egen presentation. Kravet som jag har är att de inte får kopiera från varandra. Med största sannolikhet står det samma i alla dokument.  Gruppen framför en gemensam presentation. För att betygsätta krävs det flera individuella uppgifter.

Mina funderingar

Att bedöma grupparbeten kan ske på många olika plan. Teknologiläraren hävdar implicit vikten av att titta på varje enskild elev i ett större sammanhang. Det vill säga att jag tolkar som att i den summativa bedömningen av ett slutbetyg i en kurs vägs ett grupparbete in. Då har man också fler individuella uppgifter som vägs in i den totala bedömningen. Han pratar också om krav på att man inte får kopiera, det vill säga att den individuella prestationen står i fokus.

Språkläraren arbetar med peer learning eller collaborative learning, där ges istället tyngdpunkt åt jämbördigheten i gruppen och klassen, läraren fungerar som en katalysator som ställer frågor till gruppen som de behandlar för att ta sig framåt, men framförallt för att kritiskt granska och bedöma sitt eget arbete. Läraren menar också att självvärderingen är ett bra verktyg och ger i övrigt vikt åt det metakognitiva perspektivet, den ökade kunskapen om det egna lärandet.

Medieläraren arbetar likaså med collaborative learning som instrument, men ger tyngd åt sin roll som bedömare. Det är viktigt med arbets- och rollfördelning, men läraren kan gå in och justera och under lektionen ge formativa bedömningar för att arbetet skall kunna bli bättre. Läraren vill mena att tyngdpunkten kanske inte ligger på den formativa bedömningen genom att säga att det (för eleven) inte finns tydliga grafiska modeller för detta, men att han med sina ordalag försöker beskriva den nivå som han uppfattat eleverna uppnått.

Man kan säga att lärare utgår från olika perspektiv, jag tror att det kan ha mycket med examensmål och arbetssätt inom ramen för programmen att göra. Skillnaden väldigt kort mellan de olika lärarna i i perspektivet av bedömning av grupparbeten kan beskrivas som;

 • Teknologiläraren; individens prestation och förmågor
 • Språkläraren; Metakognitiva aspekter på det egna lärandet
 • Medieläraren; Bedömning utifrån den (yrkes-)roll man haft i grupparbetet

Jag tänker nästa gång i bloggen utveckla en bedömningsmodell i grupparbeten utifrån en uppgift i kursen tv- och filmkunskap och utifrån ovanstående tankar.