Digitala gränsland

Jag vill diskutera gränslandet mellan datorteknik och pedagogik. Vladimir Tolevski, Teknikprogrammet

Ny uppgift i TMS

Kategori:

Här återfinner ni ett försök till att använda mediepedagogik. Kunskapen skall bildas genom en vid datorn elevaktiv analysprocess. Eleverna skall här även uttrycka sig med moderna uttrycksmedel. Uppgiften kommer att presenteras efter höstlovet, vi kommer också att gå igenom enklare verktyg på macen för presentation, videoredigering och ljudupptagning. Hoppas att det kommer att fungera.27 oktober 2010

Analys av olika mediers teknikframställning – gruppuppgift

Litteratur: Teknik, människa och samhälle, Staffan Sjöberg, Natur och Kultur, Stockholm, 2000.

Redovisning: Multimedial framställning i PowerPoint, Smartboard skall användas. Muntligt

 

Uppgiftens mål

Ha kunskap om och förmåga att diskutera etiska problem som kan uppstå på grund av tekniska förändringar. Att kunna använda varierade medieformer i presentationen av uppgiften.

 

innehåll

1.     Leta upp en bok, en bild samt en film som problematiserar förhållandet mellan människa och teknik eller samhällsutveckling och teknik.

2.     Redovisa hur upphovsmännen bakom verken tänkt, analysera genom semiotisk metod.

 

Bakgrund – att analysera medier

Vi tittade på exempel i Terminator 2, Oliver Twist samt David LaChapelles bilder.

Terminator 2 handlade ju väldigt mycket om människan som tappar kontrollen över samhällsutvecklingen, det vi tidigare i TMS kallat teknikdeterminism, att teknikutvecklingen kan inte hejdas - på gott och ont. Ett smart chip utvecklas i filmen som gör att maskinerna blir så intelligenta att de försöker förgöra människan.

Oliver Twist målar också upp en svart bild av teknikutvecklingen. Industrialiseringen och urbaniseringen leder till klasskillnader, smuts, fattigdom och detta leder till brott. Staden är en metafor för arbetarklassens liv, landet för överklassens. Tekniken tjänar överklassens syfte, ser till att hålla arbetarklassen sysselsatt i deras tjänst.

David LaChapelle framställer i sina Fotografier hur samhället lyxkonsumerar, hur alla bara tänker på sig själva. Teknik används för att förlänga livet, för att försköna oss själva genom t.ex. plastikoperationer. Kvinnan som sniffar diamanter är en metafor för lyxkonsumtion, det symboliserar ett tillstånd av omedvetenhet hos missbrukaren. Vi tittade även på en bild av två plastikkirurger som satte ihop en människa (skyltdocka). En metafor för hur tekniken tjänar till skapandet av en människa efter idealbilder, en konstgjord människa.

 

Uppslag

Fundera på vilka filmer ni sett inom gruppen, välj ut en film som ni vet tar upp teknikutveckling. Analysera filmen fritt, bevisa era argument genom att peka på både denotativa (grundbetydelse) och konnotativa (djupare betydelse) tecken i filmen, alltså med semiotisk metod. Välj en text, tänk på att det inte behöver vara ett litterärt verk. Det kan även vara en artikel, sångtext m.m. Stöd era argument med tolkning av symboler och metaforer. När ni väljer en bild som kommenterar teknikutveckling behöver ni inte bara leta efter bilder i vår samtid. Turner hade en stor beundran för ångmaskiner i sina målningar i mitten av 1800-talet. Även här kan ni i bilderna försöka se symboler och metaforer alternativt använda semiotisk metod.

 

Frågor ni kan ställa i samband med analyserna

·         Vilken teknisk utrustning hittar du i medieformerna (bilden, texten filmen)?

·         Kan man beskriva föremålets plats i teknikutvecklingen/teknikhistorian.

·         Vilket ämnesområde (elektronik, materiallära, kemi, konst etc)?

·         Hur har samhället förändrats medan föremålet utvecklades?

·         Var finns föremålet, företeelsen? Vilka behov har lett till utvecklingen?

·         Vilka problem löser föremålet? Vilka problem skapar föremålet?

·         Vilken grupp människor använder föremålet?

 

Redovisning – Powerpoint

Ni skall ha med ett avsnitt från filmen i powerpoint som ni sedan analyserar. Filmen skall klippas ned i Quicktime pro. Spara som .mov i 320 px med en bandbredd på ca. 250 kbs.

Bilden som monteras i Powerpoint skall ha en duplett där ni ringar in de symboler ni tolkar. Visa först den vanliga bilden, sedan bilden med inrigningar. Bilden justeras i Photoshop, upplösning 96 dpi, bredd max 800 px. Använder ni text; skriv in citat eller läs in text i Garageband. Använder ni ljudklipp det i Garageband, alternativt Quicktime Pro om ni inte skall ha upp eller nedtoning.

 

Betygskriterier

Godkänd: Eleven ger exempel på teknikens sociala, kulturella och ekologiska betydelse i historia och nutid. Eleven ger exempel på teknik som problemlösare och problemskapare. Eleven ger exempel på sina egna och andra människors möjligheter att påverka och ta ansvar för användning och utveckling av teknik.
Väl Godkänd: Eleven diskuterar den tekniska utvecklingen och dess drivkrafter och förutsättningar. Eleven jämför teknik med naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och konst när det gäller sättet att bygga upp kunskap och att lösa problem.
Mycket väl godkänd: Eleven bedömer sin egen tekniska kunskap, ger förslag till och motiverar nödvändig kunskapsutveckling med utgångspunkt från kunskap om kompetenskrav inom något teknikområde, yrkesområde eller företags verksamhet.


Deadline:  tisdag/onsdag den 1/2 dec 2010. Uppgiften är en del av ”Teknikhistoria och samhällsutveckling”

Lycka till !

 

Vladimir


Kommentarer


Kommentera inlägget här: