Digitala gränsland

Jag vill diskutera gränslandet mellan datorteknik och pedagogik. Vladimir Tolevski, Teknikprogrammet

Lektionsplanering, lektion 2 med Peer Instruction

Kategori: IKT

Dramaturgi och berättarkomponenter - analys
 
Varför detta moment?
 
Examensmål: Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Centralt för utbildningen är att eleverna ska skapa, uppleva och tolka konst och kultur.
Centralt innehåll: Berättarkomponenter, till exempel bildutsnitt, kamerarörelser, ljud och musik. Orientering om dramaturgi.
Kunskapskrav Betyget C: Eleven redogör utförligt för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar välgrundade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat.
 
Upplägg: Genomgång bildspel ”Dramaturgi” med filmexempel Datorn används för att svara på frågor under föreläsningens gång. Mentimeter och Googledocs. Reflektioner/gruppdiskussioner i tre mindre grupper Analys.
 
Analys av kortfilm, inlämning under lektion.
 
Litteratur: s. 58-57 samt 100-120, Manus och dramaturgi för film.
http://www.slideboom.com/presentations/144604/Dramaturgins-grunder
 
Uppgift för inlämning: Analysera Berättarstrukturen för filmen In Chambers på youtube, (watch?v=9j8zhTiBIhQ). Berör samtliga punkter på den dramaturgiska kurvan.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: